LỚP VỎ ĐỊA LÍ. QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

I. Lớp vỏ địa lí

            - Khái niệm: Lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan) là lớp vỏ của Trái Đất, ở đó các lớp vỏ bộ phận (khí quyển, thạch quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển) xâm nhập, tác động lẫn nhau.

            - Giới hạn:

            + Trên: Phía dưới của lớp ô zôn.

            + Dưới: Đáy vực thẩm đại dương và đáy lớp vỏ  phong hóa ở lục địa.

            + Chiều dày khoảng 30 - 35km.

II. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

1. Khái niệm

            - Khái niệm: Là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần và của mỗi bộ phận lãnh thổ trong lớp vỏ địa lí.

            - Nguyên nhân:

            + Mỗi thành phần của lớp vỏ địa lí đều đồng thời chịu tác động trực tiếp hay gián tiếp của nội lực và ngoại lực.

            + Các thành phần tự nhiên luôn có sự tác động qua lại và gắn bó mật thiết với nhau

2. Biểu hiện

            Trong một lãnh thổ:

            + Các thành phần tự nhiên luôn có sự ảnh hưởng phụ thuộc lẫn nhau.

            + Nếu một thành phần thay đổi  sự thay đổi của các thành phần còn lại và toàn bộ lãnh thổ.

- Ví dụ:

Ví dụ 1: Khi lượng mưa tăng:

            + Tác động đến Sông ngòi: lưu lượng nước, dòng chảy tăng.

            + Tác động đến  Địa hình: mức độ xói mòn tăng

            + Tác động đến  Thổ nhưỡng: lượng phù sa tăng

Ví dụ 2: Khí hậu chuyển từ khô hạn sang ẩm ướt:

            + Tác động đến Sông ngòi: thay đổi chế độ dòng chảy

            + Tác động đến Địa hình: xói mòn mạnh, phá hủy đá 

            + Tác động đến Thổ nhưỡng: quá trình hình thành đất nhanh hơn

            + Tác động đến Thực vật: phát triển mạnh.

Ví dụ 3: Thảm thực vật rừng bị phá hủy:

            + Địa hình (xói mòn).

            + Khí hậu (biến đổi).

            + Thổ nhưỡng (đất biến đổi).

3. Ý nghĩa thực tiễn

            Trước khi tiến hành các hoạt động:

            - Cần phải nghiên cứu kĩ, toàn diện môi trường tự nhiên.

            - Dự báo trước những thay đổi của các thành phần tự nhiên khi tác động vào môi trường để đề xuất các giải pháp tháo gỡ. 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!