Soạn Hiền tài là nguyên khí quốc gia siêu ngắn

Câu 1 (trang 32 SGK Ngữ văn 10, tập 2)
- Hiền tài có vai trò quan trọng đối với đất nước: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp => Hiền tài (người có đạo đức và tài năng) quyết định sự hưng thịnh hay suy vi, sự sống và sự phát triển của một quốc gia.

Câu 2 (trang 32 SGK Ngữ văn 10, tập 2)
Lưu danh thơm lâu dài cho người hiền tài.
- Thể hiện tinh thần coi trọng và khuyến khích nhân tài của nhà vua và triều đình.
- Nêu lên những tấm gương sáng để kẻ sĩ noi theo, ý thức trách nhiệm của mình và gắng sức luyện rèn, phò vua giúp nước.
- Ngăn ngừa việc ác, khuyến khích việc thiện, dẫn việc dĩ vãng, chỉ lối tương lai.

Câu 3 (trang 32 SGK Ngữ văn 10, tập 2)
- Giáo dục là quốc sách và chủ trương trọng người hiền tài là con đường quan trọng bậc nhất trong việc phát triên đất nước.
- Phải có chính sách tương xứng để kêu gọi và phát triển lực lượng hiền tài, tránh để tình trạng “chảy máu chất xám”.
- Người hiền tài phải có ý thức trách nhiệm với vận mệnh của dân tộc.

Câu 4 (trang 32 SGK Ngữ văn 10, tập 2)
- Nêu vai trò của người hiền tài với đất nước.
- Trình bày các biên pháp khuyến khích người hiền tài và mong mỏi của nhà vua.
- Ý nghĩa, tác dụng sâu xa của việc khắc bia tiến sĩ.