Tìm hiểu chung về Thề nguyền

1. Tìm hiểu chung

a. Vị trí

- Từ câu 431 đến câu 451

b. Diễn biến

- Một hôm, khi gia đình sang chơi bên ngoại, Kiều đã tìm gặp Kim Trọng. Chiều tà, nàng trở về nhà, được tin cả nhà vẫn chưa về, Kiều quay lại gặp Kim Trọng. Hai người đã làm lễ thề nguyền gắn bó trước vầng trăng sáng vằng vặc.

c. Bố cục

- Phần 1 (14 câu đầu): Kiều quay trở lại nhà Kim Trọng.

- Phần 2 (8 câu cuối): Cuộc thề nguyền Kim - Kiều.

2. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

- Miêu tả một tình yêu cao đẹp và thiêng liêng.

- Thể hiện quan niệm về tình yêu mới mẻ của Nguyễn Du

b. Giá trị nghệ thuật

- Vận dụng từ ngữ, cách nói quen thuộc của người bình dân một cách nghệ thuật.

- Sử dụng nhiều từ Hán Việt, điển tích, điển cố.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!