Vài nét về tác giả Thân Nhân Trung

1. Tiểu sử, cuộc đời

- Thân Nhân Trung (1418 - 1499), tự Hậu Phủ.

- Quê hương: làng Yên Ninh, huyện Yên Dũng (Bắc Giang).

- Năm 1469: Ông đỗ Tiến sĩ

- Ông làm quan nhà Hậu Lê dưới hai đời vua là Lê Thánh Tông và Lê Hiến Tông, từng giữ các chức Đông các Đại học sĩ kiêm Tế tửu Quốc tử giám, kiêm Thượng thư bộ Lễ, trưởng Hàn lâm viện sự, Thượng thư bộ Lại, nhập nội phụ chính.

- Thân Nhân Trung là người mở đầu cho một gia tộc khoa bảng, ba đời liên tiếp với 4 vị đỗ tiến sĩ và đều làm quan dưới thời vua Lê Thánh Tông.

2. Tác phẩm chính

- Thiên Nam dư hạ tập 

- Thân chinh ký sự

- Văn bia Chiêu Lăng, viết về vua Lê Thánh Tông, đặt tại lăng vị vua này

- Văn bia tiến sĩ: Đại Bảo tam niên Nhâm Tuất khoa tiến sĩ đề danh ký, Hồng Đức thập bát niên Đinh Mùi khoa tiến sĩ đề danh ký.

- Thơ phú:

+ Hồng Đức quốc âm thi tập, bình và họa lại thơ vua Lê Thánh Tông.

+ Quỳnh uyển cửu ca.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!