Vài nét về Thôi Hiệu

1. Tiểu sử

- Thôi Hiệu (704-754).

- Quê ở Biện Châu (nay là thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc).

- Đỗ tiến sĩ năm khai nguyên thứ 11 (723), làm quan đến chức Tư Huân Viên ngoại lang.

2. Sự nghiệp sáng tác

 Thơ ông còn truyền lại hơn 40 bài, một số lượng không nhiều so với các nhà thơ đương thời. Song chỉ với Hoàng Hạc lâu, tên tuổi của ông đã lưu danh thiên cổ. 

- Các tác phẩm:

+ Hành kinh Hoa Âm (Đi qua Hoa Âm)

+ Hoàng Hạc lâu (Lầu Hoàng Hạc)

+ Trường Can hành kỳ 1 

+ Trường Can hành kỳ 2

+ Trường Can hành kỳ 3 

+ Trường Can hành kỳ 4 

+ Vị Thành thiếu niên hành (bài Hành tuổi trẻ thành Vị)

+ Nhập Nhược Da khê (Vào suối Nhược Da)

+ Cổ ý (Ý xưa)

+ Mạnh Môn hành (Bài hành qua Mạnh Môn)

+ Nhạn Môn Hồ nhân ca (Bài ca của người Hồ ở Nhạn Môn)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!