LUYỆN CHỦ ĐỀ Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng Lớp 11

NHẬN BIẾT (44%)

THÔNG HIỂU (25%)

VẬN DỤNG (25%)

VẬN DỤNG CAO (6%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện