LUYỆN CHỦ ĐỀ Suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây dẫn chuyển động Lớp 11

NHẬN BIẾT (2%)

THÔNG HIỂU (10%)

VẬN DỤNG (88%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện