Bài 15: Chính sách đối ngoại

1. Vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại

- Vai trò

+ Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới.

+ Góp phần tạo ra điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

- Nhiệm vụ

+ Giữ vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

+ Góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

2. Nguyên tắc của chính sách đối ngoại

- Tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

- Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi.

3. Phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại

- Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác.

- Củng cố và tăng cường quan hệ với các Đảng cộng sản, công nhân, đảng cánh tả, các phong trào độc lập dân tộc, cách mạng và tiến bộ trên thế giới, mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền.

- Phát triển công tác đối ngoại nhân dân.

- Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền lợi con người.

- Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại.

4. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách đối ngoại

- Tin tưởng và chấp hành nghiêm túc chính sách đối ngoại của Đảng vào Nhà nước.

- Luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò của nước ta trên trường quốc tế.

- Chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tham gia các công việc liên quan đến đối ngoại: Rèn luyện nghề, nâng cao trình độ văn hóa, khả năng ngoại ngữ,...

- Cần có thái độ hữu nghị, đoàn kết, lịch sự, thể hiện ý thức dân tộc và phát huy những nét đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc khi quan hệ với các đối tác nước ngoài.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!