Bài giảng về bản tin

I. Mục đích yêu cầu cơ bản của bản tin

1. Khái niệm bản tin

Bản tin là một thể loại của văn bản báo chí nhằm thông tin một cách chân thực, kịp thời những sự kiện thời sự có ý nghĩa trong cuộc sống.

* Phân loại

- Tin vắn: Không có nhan đề, dung lượng ngắn.

- Tin thường: Thông báo ngắn gọn nhưng đầy đủ một sự kiện-> chiếm tỉ lệ cao nhất.

- Tin tường thuật: Phản ánh từ đầu đến cuối sự kiện một cách chi tiết, cụ thể.

- Tin tổng hợp: Thông tin tổng hợp nhiều sự kiện xung quanh một hiện tượng nào đó

2. Mục đích, yêu cầu

a. Mục đích:

Nhằm thông tin một cách chân thực, kịp thời những sự kiện thời sự có ý nghĩa trong đời sống.

b. Yêu cầu:

-  Đảm bảo tính thời sự.

-  Tin phải có ý nghĩa xã hội.

-  Nội dung tin phải chân thực, chính xác.

II. Các viết bản tin

1. Khai thác và lựa chọn tin

- Trước khi viết cần khai thác, lựa chọn sự kiện có tính ý nghĩa, cụ thể, chính xác để có được những bản tin có giá trị (có tính thời sự và có ý nghĩa xã hội).

- Khi đã lựa chọn được sự kiện (thông tin) để đưa vào bản tin, thì sự kiện đó phải có đầy đủ các nội dung (yêu cầu) sau đây:

+ Việc gì đã xảy ra (nội dung sự kiện).

+ Việc xảy ra ở đâu (không gian, địa điểm).

+ Việc xảy ra khi nào (thời gian cụ thể).

+ Ai làm việc đó (con người).

+ Việc xảy ra như thế nào (diễn biến, tính chất của sự kiện).

+ Kết quả ra sao (Kết cục của diễn biến, sự kiện).

- Tiêu chuẩn để chọn tin và những nội dung cơ bản cần làm rõ của bản tin: Chọn những sự kiện tiêu biểu có tác dụng làm sáng tỏ cho sự kiện tiêu biểu mà bản tin đã nêu.

2. Viết bản tin

- Đặt tiêu đề:

+ Đảm bảo tính khái quát nội dung của bản tin.

+ Có thể chọn cách diễn đạt đặc biệt gây hứng thú, sự tò mò cho người đọc (dạng câu hỏi, cách chơi chữ, có thể là một câu, một từ...)

- Cách mở đầu bản tin:

+ Thông báo khái quát về sự kiện và kết quả.

+ Triển khai chi tiết bản tin.

+ Cụ thể, chi tiết các sự kiện, giải thích nguyên nhân, kết quả tường thuật chi tiết các sự kiện.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!