Công của lực điện - Hiệu điện thế

I - CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN

Công của lực điện trường

* Đặc điểm:  Công của lực điện tác dụng lên tác dụng lên một điện tích  không phụ thuộc vào dạng quỹ đạo mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối của quỹ đạo (vì lực điện trường là lực thế).

* Biểu thức:       AMN = qEd

Trong đó:

       + d là hình chiếu của quỹ đạo lên phương của đường sức điện.

       + E - cường độ điện trường

       + q - điện tích

II- ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ

1. Liên hệ giữa công của lực điện và hiệu thế năng của điện tích

Công của lực điện bằng độ giảm thế năng.

AMN  = W- WN

Trong đó, W(M), W(N) thế năng tĩnh điện tại M, N

2. Điện thế. Hiệu điện thế

- Điện thế tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích q. 

\({V_M} = \dfrac{{{A_{M\infty }}}}{q} = \dfrac{{{{\rm{W}}_M}}}{q}\)

- Hiệu điện thế giữa 2 điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của điện trường khi có 1 điện tích di chuyển giữa 2 điểm đó.

\({U_{MN}} = {\rm{ }}{V_M}-{\rm{ }}{V_N} = \dfrac{{{A_{MN}}}}{q}\)

3. Liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế

Xét trong điện trường đều, ta có:

\(E = \dfrac{U}{d}\)

- Đơn vị của

       + E: V/m (Vôn trên mét)

       + U: V (vôn)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!