Ngữ điệu của câu hỏi Yes – No và câu hỏi lặp lại

- Câu hỏi Yes – No là câu hỏi không có từ để hỏi và có thể trả lời bằng Yes hoặc No. => âm đi lên ở cuối câu (rising intonation)

Ví dụ:

Are you happy?

Is it hot?

Do you want your raincoat?

- Câu hỏi lặp lại (echo questions) là câu hỏi được dùng khi ta nghe không rõ, không hiểu hoặc hỏi người đối thoại đã nói gì, hoặc chỉ là cách ta tạm dừng để có thêm thời gian suy nghĩ và trả lời. => âm đi lên ở cuối câu (rising intonation)

Ví dụ:

Do you need an umbrella?

Umbrella? Yes. Thanks.

Listen to a conversation   

Ngữ điệu lên xuống

Luyện bài tập vận dụng tại đây!