Lí thuyết chung về anken

I. ĐỒNG ĐẲNG

 - Khái niệm: Anken hay olefin là hiđrocacbon không no, mạch hở trong phân tử có chứa 1 liên kết đôi C=C còn lại là các liên kết đơn.

- Công thức chung của anken: CnH2n (n ≥ 2)

II. ĐỒNG PHÂN

1. Đồng phân cấu tạo

- Đồng phân mạch cabon (n ≥ 4)

- Đồng phân vị trí liên kết đôi (n ≥ 4)

2. Đồng phân hình học

- Điều kiện:

Các bước viết đồng phân anken

Bước 1: Viết tất cả các đồng phân cấu tạo

+) Đồng phân mạch không nhánh

  • Đặt liên kết đôi đầu mạch.
  • Di chuyển liên kết đôi đến lần lượt các vị trí không trùng nhau.

+) Đồng phân mạch phân nhánh

  • Cố định vị trí liên kết đôi, di chuyển nhánh.
  • Cố định nhánh, di chuyển vị trí liên kết đôi.

Bước 2: Viết tất cả các đồng phân hình học (cis – trans)

Bước 3: Cách tính số đồng phân

- Đếm tất cả các đồng phân cấu tạo.

- Tính số đồng phân hình học.

III. DANH PHÁP

1. Mạch C không nhánh: Tên mạch C + số chỉ vị trí nối đôi + en

2. Mạch C có nhánh: Số chỉ vị trí nhánh – tên nhánh + Tên mạch chính + số chỉ vị trí nối đôi + en

Chú ý:

+ Chọn mạch chính là mạch chứa liên kết đôi dài nhất nếu cũng cùng chứa liên kết đôi và có cùng số cacbon thì chọn mạch nào có nhiều nhánh hơn.

+ Đánh số từ phía gần liên kết đôi hơn.

Ví dụ:

Luyện bài tập vận dụng tại đây!