Listening – Healthy lifestyle and longevity

 

I. Kỹ năng nghe và điền từ.

1. Đọc lướt qua văn bản trước khi bắt đầu ghi.

2. Khi bạn nghe, hãy viết những từ bạn nghe bằng bút, bút chì có thể xóa được

3. Đảm bảo câu trả lời của bạn có chính tả và ngữ pháp chính xác

4. Hãy cẩn thận với các chữ cái viết hoa

5. Đảm bảo rằng bạn tuân theo giới hạn từ.

6. Dự đoán câu trả lời (xác định từ loại của từ.)

7. Đừng hoảng sợ và cố gắng tập trung vào câu hỏi bạn vừa bỏ lỡ.

8. Hãy thư giãn tâm trí của bạn.

 

II. Kỹ năng nghe và chọn đáp án đúng/ sai

Tip 1. Look for a tile ( Tìm tiêu đề)

Tip 2. Read the question, find a key word ( Đọc câu hỏi, tìm từ khóa)

Example: What is the topic of the conversation?

A. Describing a music band

B. Describing a home-stay family

C. Describing a class photo

Tip 3. Paraphrase the question ( Tóm tắt câu hỏi)

Example: What is the topic of the conversation?

Có thể thay bằng: What is the main idea of the conversation? Hoặc What is the conversation mainly about?

Tip 4. Read  the options – paraphrase the option ( Đọc các lựa chọn, tóm tắt lựa chọn)

Example: What is the topic of the conversation?

A. Describing a music band (music group)

B. Describing a home-stay family (exchange family)

C. Describing a class photo (photograph, picture)

Tip 5. Watch out for answers that has 1 part which is correct ( Cẩn thận những câu trả lời có phần đúng)

Example: What is the topic of the conversation?

A. Describing a music band

B. Describing a home-stay family

C. Describing a class photo

Possible key: Describing a music band photo.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!