Một số vấn đề của Mĩ La tinh

I. Một số vấn đề tự nhiên, dân cư và xã hội

1. Tự nhiên

            - Mĩ Latinh có nhiều loại kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu

            - Tài nguyên đất, khí hậu thuận lợi cho phát triển rừng, chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới.

            Tuy nhiên việc khai thác các nguồn tài nguyên giàu có trên chưa mang lại nhiều lợi ích cho đại bộ phận dân cư

2. Dân cư và xã hội

            - Dân cư còn nghèo đói

            - Thu nhập giữa người giàu và nghèo có sự chênh lệch rất lớn.

            - Cải cách ruộng đất không triệt để => dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố tìm việc làm

            - Đô thị hóa tự phát => đời sống dân cư khó khăn => ảnh hưởng tiêu cực đến giải quyết các vấn đề xã hội và phát triển kinh tế.

II. Một số vấn đề kinh tế

            - Tốc độ phát triển kinh tế không đều, chậm thiếu ổn định

            - Nợ nước ngoài lớn.

            - Nguyên nhân:

            + Tình hình chính trị thiếu ổn định.

            + Các thế lực bảo thủ của Thiên chúa giáo cản trở sự phát triển của xã hội.

            + Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế, xã hội độc lập, tự chủ.

            - Hiện nay, các quốc gia Mĩ Latinh đang tập trung củng cố bộ máy nhà nước, cải cách kinh tế, giáo dục.

            => Nhiều nước đã khống chế được lạm phát, xuất khẩu tăng nhanh, nền kinh tế từng bước được cải thiện

            - Tuy nhiên quá trình cải cách kinh tế còn gặp phải nhiều khó khăn từ các thế lực bị mất quyền lợi từ nguồn tài nguyên giàu có ở các quốc gia Mĩ Latinh

Luyện bài tập vận dụng tại đây!