Nghĩa của câu

1. Hai thành phần nghĩa của câu

- Mỗi câu thường có hai thành phần nghĩa: đề cập đến một sự việc (hoặc một vài sự việc) bày tỏ thái độ, sự đánh giá của người nói đối với sự việc đó.

+ Thành phần nghĩa thứ nhất gọi là nghĩa sự việc

+ Thành phần nghĩa thứ hai gọi là nghĩa tình thái

- Thông thường, hai thần phần nghĩa trên hòa quyện với nhau và không thể có nghĩa sự việc mà không có nghĩa tình thái, trừ trường hợp câu chỉ có nghĩa tình thái khi câu cấu tạo bằng từ cảm thán.

2. Nghĩa sự việc

- Nghĩa sự việc của câu là thành phần nghĩa ứng với sự việc mà câu đề cập đến.

- Phân biệt nghĩa sự việc và phân biệt câu biểu hiện nghĩa sự việc:

+ Câu biểu hiện hành động

+ Câu biểu hiện trạng thái, tính chất, đặc điểm

+ Câu biểu hiện quá trình

+ Câu biểu hiện tư thế

+ Câu biểu hiện sự tồn tại

+ Câu biểu hiện quan hệ

- Một câu có thể biểu hiện một sự việc, cũng có thể biểu hiện một số sự việc

Luyện bài tập vận dụng tại đây!