Nghĩa của câu (tiếp theo)

1. Nghĩa tình thái

- Nghĩa tình thái thể hiện thái độ, sự đánh giá của người nói đối với sự việc hoặc đối với người nghe. Nó có thể được bộc lộ riêng qua các từ ngữ tình thái trong câu

a. Sự nhìn nhận, đánh giá và thái độ của người nói đối với sự việc được đề cập đến trong câu

- Khi đề cập đến sự việc nào đó, người nói không thể không bộc lộ thái độ, sự đánh giá của mình đối với sự việc đó. Đó có thể là sự tin tưởng chắc chắn, sự hoài nghi, sự phỏng đoán, sự đánh giá cao hay thấp, tốt hay xấu, sự nhấn mạnh hoặc coi nhẹ… đối với sự việc

Ví dụ:

- Phỏng đoán sự việc với độ tin cậy cao hoặc thấp:

“Hình như trong lòng hắn đang có nhiều biến đổi”

b. Tình cảm, thái độ của người nói đối với người nghe

- Người nói thể hiện rõ thái độ, tình cảm đối với người nghe thông qua các từ ngữ xưng hô, từ ngữ cảm thán, từ tình thái ở cuối câu

Ví dụ:

Tình cảm gần gũi: “Chào anh, em đi nhé!”

Luyện bài tập vận dụng tại đây!