Ngữ âm – Ngữ điệu: lời mời, đề nghị, yêu cầu lịch sự, sự không chắc chắn và ngạc nhiên

Intonation on statements and questions expressing invitations, suggestions, polite requests, uncertainty, and surprise

( Ngữ điệu với những câu và câu hỏi thể hiện lời mời, đề nghị, yêu cầu lịch sự, sự không chắc chắn và sự ngạc nhiên)

- Chúng ta sử dụng ngữ điệu xuống-lên  khi chúng ta không chắc chắc hoặc thật sự không thể trả lời câu hỏi, nhưng có thể giúp sức mình. Ngữ điệu xuống-lên cũng cho thấy rằng chúng ta còn điều muốn nói.

E.g: I’m not sure. ↑

I can give you some advice. ↑

- Chúng ta có thể sử dụng ngữ điệu lên hoặc xuống-lên với những câu hỏi, ví dụ như, để yêu cầu thông tin, đưa ra lời đề nghị, hoặc mời ai đó làm việc gì hoặc dùng gì. Ngữ điệu xuống-lên nghe có vẻ thân thiện hơn và lịch sự hơn.

E.g: Is this your phone? ↑

Would you like more tea? ↑

Luyện bài tập vận dụng tại đây!