Ngữ âm – Ngữ điệu trong câu hỏi đuôi

Intonation: Question Tags

 

- Chúng ta sử dụng ngữ điệu xuống ở câu hỏi đuôi khi chúng ta đã biết câu trả lời. Đuôi này không hẳn là một câu hỏi.

E.g: (On a nice day) It’s a beautiful day today, isn’t it? ↓

- Chúng ta sử dụng ngữ điệu tăng khi chúng ta thật sự muốn biết điều gì đó và không chắc câu trả lời. Đuôi này thật sự là một câu hỏi.

E.g: I didn’t watch the tennis match last night.

Federer didn’t lose, did he? ↑

Luyện bài tập vận dụng tại đây!