Ngữ âm – Ngữ điệu trong câu hỏi lựa chọn

- Câu hỏi lựa chọn là loại câu hỏi sử dụng liên từ “or” (hoặc) để đưa ra một, hai hay nhiều sự lựa chọn cho câu hỏi.

- Trong câu hỏi lựa chọn, ngữ điệu lên ở mỗi sự lựa chọn và xuống ở lựa chọn cuối cùng ó lên giọng ở các lựa chọn đứng trước liên từ “or” và xuống giọng ở cuối câu.

E.g.:

a) You have to choose one among these dresses, the red one (↑) or the blue one (↓)?

(Lên giọng ở “one” sau “red”, xuống giọng ở “one” sau “blue”)

b) Would you like to visit Hue (↑) or Hoi An (↓)?

(Lên giọng ở “Hue”; xuống giọng ở “Hoi An”)

c) When is the best time to visit Ha Long Bay? In spring (↑), summer (↑), autumn (↑), or winter (↓)?

(Lên giọng ở “spring”, “summer” và “autumn”; xuống giọng ở “winter”)

- Đối với dạng câu hỏi lựa chọn, người trả lời sẽ trả lời bằng cách chọn một trong số các sự lựa chọn, hoặc không lựa chọn cái nào cả; nhưng không được trả lời với “Yes/ No”.

E.g:

a)

A: Would you like to see a natural site(↑) or cultural site(↓)?

B: I would like to see a natural site.

b)

A: Would you like apple juice (↑) or orange juice(↓)?

B: Nothing. I just like bottled water.

c)

A: Would you rather live in the city (↑) or the suburbs(↓)?

B: In the city.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!