Phản ứng trùng hợp anken - điều chế và ứng dụng của anken

I. PHẢN ỨNG TRÙNG HỢP

Chất đầu tham gia phản ứng trùng hợp được gọi là monome, sản phẩm là polime, n là hệ số trùng hợp

II. ĐIỀU CHẾ

1. Trong phòng thí nghiệm

- Tách nước khỏi rượu :  CH3 – CH2 – OH $\xrightarrow[{170 - {{180}^o}C}]{{{H_2}S{O_4}}}$ CH2=CH2 + H2O

- Tách HX khỏi dẫn xuất halogen:

- Tách X2 từ dẫn xuất đihalogen:

   CH2Br – CH2Br + Zn → CH2=CH2 + ZnBr2

2. Trong công nghiệp

Tách H2 khỏi ankan: (công nghiệp)

3. Điều chế etilen

- Tách nước khỏi rượu etylic:(PTN)

CH3 – CH2 – OH $\xrightarrow[{170 - {{180}^o}C}]{{{H_2}S{O_4}}}$ CH2=CH2 + H2O

- Tách H2 khỏi etan: (công nghiệp):

CH3 – CH3 $\xrightarrow[{{{600}^o}C}]{{C{r_2}{O_3}}}$ CH2 = CH2 + H2

- Nhiệt phân propan: (công nghiệp)

CH3 – CH2 – CH3 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ CH2 = CH2 + CH4

- Cộng hợp H2 vào axetilen

 CH≡CH + H2 $\xrightarrow{Pd,{{t}^{o}}}$ CH2=CH2

III. ỨNG DỤNG

- Dùng để sản xuất rượu, các dẫn xuất halogen và các chất khác.

- Để trùng hợp polime: polietilen, polipropilen.

- Etilen còn được dùng làm quả mau chín.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!