Phương pháp giải bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm

PTHH:

\(\begin{align}  & C{{O}_{2}}+O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}HCO_{3}^{-}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1) \\  & C{{O}_{2}}+2O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}CO_{3}^{2-}+{{H}_{2}}O\,(2) \\ \end{align}\)

Xét \(T=\frac{{{n}_{O{{H}^{-}}}}}{{{n}_{C{{O}_{2}}}}}\)

+ Nếu T < 1 : chỉ xảy ra phản ứng (1) => sản phẩm gồm HCO3- và CO2

+ Nếu 1 < T < 2 : xảy ra cả 2 phản ứng => sản phẩm tạo 2 muối HCO3- và CO32-

- Bảo toàn nguyên tố C:  \({{n}_{C{{O}_{2}}}}={{n}_{HCO_{3}^{-}}}+{{n}_{CO_{3}^{2-}}}\)

- Bảo toàn điện tích: \({{n}_{O{{H}^{-}}}}={{n}_{HCO_{3}^{-}}}+2.{{n}_{CO_{3}^{2-}}}\)

=> Công thức tính nhanh:

\({{n}_{CO_{3}^{2-}}}={{n}_{O{{H}^{-}}}}-{{n}_{C{{O}_{2}}}}\,;{{n}_{HCO_{3}^{-}}}=2.{{n}_{C{{O}_{2}}}}\,-{{n}_{O{{H}^{-}}}}\)

+ Nếu T = 2 : chỉ xảy ra phản ứng (2) => sản phẩm chỉ có CO32-

+ Nếu T > 2 : chỉ xảy ra phản ứng (2) => sản phẩm chứa CO32-, OH-

Luyện bài tập vận dụng tại đây!