Phương pháp giải bài tập định luật Culông (Phần 1)

I- DẠNG 1: TƯƠNG TÁC HAI ĐIỆN TÍCH

Phương pháp: Vận dụng công thức: \({F_{12}} = {F_{21}} = F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}\)

Trong đó:

+ k: hằng số cu-lông: k = 9.109 (N.m2/c2)

+ q1, q2 : điện tích điểm (C)

+ r: khoảng cách giữa 2 điện tích điểm

+ ε: hằng số điện môi

Công thức nghiệm: Nếu 2 quả cầu giống nhau mà cho chúng tiếp xúc thì khi đó, điện tích của quả cầu sau tiếp xúc là: \({q_1}' = {q_2}' = q' = \frac{{{q_1} + {q_2}}}{2}\)

Trong đó: q1, q2 là điện tích trước khi tiếp xúc.

II- DẠNG 2: TƯƠNG TÁC NHIỀU ĐIỆN TÍCH 

Phương pháp:

- Bước 1: Tìm các lực và biểu diễn các lực tác dụng lên điện tích cần khảo sát

- Bước 2: Hợp tất cả các lực tác dụng lên điện tích cần khảo sát, ta được:

\(\overrightarrow F  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}}  + ... + \overrightarrow {{F_n}}  = \sum\limits_i^n {\overrightarrow {{F_i}} } \)

Trong đó: \(\overrightarrow {{F_1}} ,\overrightarrow {{F_2}} ,...,\overrightarrow {{F_n}} \)là các lực do điện tích q1, q2, ..., qn tác dụng lên điện tích cần khảo sát

- Bước 3: Hợp lực bằng quy tắc hình bình hành của đẳng thức sau để tìm hướng của hợp lực.

- Bước 4: Tìm độ lớn của lực tác dụng lên điện tích cần khảo sát bằng 2 cách:

       + Cách 1: Sử dụng phương pháp chiếu

       + Cách 2: Nếu quy tắc hình bình hành là các hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông thì sử dụng các hệ thức lượng trong tam giác, sử dụng định lí hàm số cos

- Các trường hợp đặc biệt:

Luyện bài tập vận dụng tại đây!