Phương pháp giải bài tập về tụ điện

I - DẠNG 1: TÍNH ĐIỆN DUNG, ĐIỆN TÍCH, HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ NĂNG LƯỢNG CỦA TỤ ĐIỆN

Phương pháp: sử dụng các công thức sau

- Điện dung\(C\left( F \right) = \dfrac{Q}{U} \to Q = CU\)         

- Điện dung của tụ điện phẳng :   \(C = \dfrac{{\varepsilon S}}{{4\pi k{\rm{d}}}}\)

Trong đó :

\(\varepsilon \)  : hằng số điện môi

k = 9.109

d : khoảng cách

+ S : diện tích miền đối diện

- Tụ xoay:  

Ứng với \({0^{0}}:{\rm{ }}{S_{min}} \to {C_{min}}\)

Ứng với \({180^{0}}:{\rm{ }}{S_{max}} \to {C_{max}}\)

\({C_{min}} \le C \le {C_{max}}\)

Độ biến thiên với \(\alpha  = {1^{0}}\): \(\Delta C = \frac{{{C_{{\rm{max}}}} - {C_{\min }}}}{{180}}\)

\({C_\alpha } = {C_{\min }} + \alpha \Delta C = {C_{\min }} + \alpha (\frac{{{C_{{\rm{max}}}} - {C_{\min }}}}{{180}})\)

- Năng lượng của tụ điện: \(W = \frac{{Q.U}}{2} = \frac{{C.{U^2}}}{2} = \frac{{{Q^2}}}{{2C}}\)

Nối tụ vào nguồn: U = hằng số; Ngắt tụ khỏi nguồn: Q = hằng số

II - DẠNG 2: GHÉP TỤ ĐIỆN

Luyện bài tập vận dụng tại đây!