Reading – Becoming Independent

 

  • Điền vào chỗ trống:

 

Kiến thức thông dụng:

  1. Nghĩa của từ vựng
  2. Liên từ
  3. Cụm động từ
  • Kỹ năng Đọc hiểu:

Luyện bài tập vận dụng tại đây!