Reading – Caring for those in need

 

  • Điền vào chỗ trống:

 

Kiến thức thông dụng:

  1. Từ vựng
  2. Cụm động từ
  3. Liên từ
  4. Giới từ

 

  • Kỹ năng Đọc hiểu:

 

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!