Reading – Relationships

1. Điền vào chỗ trống:

- Nghĩa của từ vựng

- Liên từ

- Cụm động từ

 2. Kỹ năng Đọc hiểu:

- Scanning Skills:

- Là kỹ năng đọc căn bản

- Mục đích: tìm và chỉ ra thông tin cụ thể, có sẵn trong bài

- Các bước xác định thông tin cần tìm:

+ Hiểu câu hỏi

+ Xác định từ khóa trong câu hỏi

+ Đi tìm từ khóa trong bài

+ Tìm ra câu trả lời cho câu hỏi

+ Đi tìm từ khóa trong bài

+ Tìm ra câu trả lời cho câu hỏi

- Skimming Skills:

+ Là kỹ năng đọc hiểu căn bản

+ Mục đích: Hiểu khái quát một văn bản hay một đoạn văn

Luyện bài tập vận dụng tại đây!