Reading – Healthy lifestyle and longevity

 

I. ĐIỀN TỪ VẢO CHỖ TRỐNG

Kiến thức thông dụng:

- Từ vựng

- Từ loại

- Sự kết hợp từ

- Trạng từ

 

II. KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU

Kiến thức thông dụng:

* TRẢ LỜI CÂU HỎI CHI TIẾT

CÁCH NHẬN DIỆN:

- According to the passage, …

- It is stated in the passage …

- The passage indicates that …

- The author mentions that …

- Which of the following is true …?

CÁCH TRẢ LỜI:

- Chọn từ khóa (nội dung chính) trong câu hỏi

- Tìm từ khóa hoặc từ đồng nghĩa với từ khóa trong bài đọc.

- Đọc kỹ câu có chứa từ khóa hoặc từ đồng nghĩa.

- Loại trừ phương án chắc chắn sai và chọn phương án tốt nhất trong các phương án còn lại.

* CÂU HỎI TỪ VỰNG – XÁC ĐỊNH NGHĨA CỦA TỪ DỰA VÀO NGỮ CẢNH

CÁCH NHẬN DIỆN:

- The word “X” in line “Y” is closest in meaning to _______.

CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI:

- Tìm từ đó trong đoạn văn

- Đọc câu có chứa từ đó thật kỹ

- Tìm kiếm manh mối trong văn cảnh để hiểu được nghĩa của từ

- Chọn từ có nghĩa phù hợp với văn cảnh

Luyện bài tập vận dụng tại đây!