Soạn Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận siêu ngắn

Đề 1: Cảm nghĩ của anh (chị) về giá trị hiện thực của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự của Lê Hữu Trác).

1. Tìm hiểu đề

- Vấn đề nghị luận: giá trị hiện thực của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh.

- Kiểu bài: nghị luận văn học.

- Thao tác lập luận: phân tích, chứng minh, bình luận.

- Phạm vi tư liệu: đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh.

2. Lập dàn ý

a. Mở bài: Giới thiệu tác giả Lê Hữu Trác, đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh và dẫn dắt vào vấn đề giá trị hiện thực của đoạn trích.

b. Thân bài:

- Giải thích: thế nào là giá trị hiện thực.

- Biểu hiện của giá trị hiện thực trong đoạn trích:

   + Cuộc sống xa hoa tột đỉnh của phủ chúa.

   + Cuộc sống âm u, thiếu sinh khí nơi phủ chúa.

   + Thái độ của tác giả.

   + Nghệ thuật phản ánh giá trị hiện thực.

c. Kết bài: Khẳng định giá trị hiện thực của đoạn trích và tài năng của tác giả.

Đề 2: Tài năng sử dụng ngôn ngữ dân tộc của Hồ Xuân Hương qua một bài thơ Nôm (Bánh trôi nước hoặc Tự tình II).

1. Tìm hiểu đề

- Vấn đề nghị luận: tài năng sử dụng ngôn ngữ dân tộc của HXH.

- Kiểu bài: nghị luận văn học.

- Thao tác lập luận: phân tích, chứng minh, bình luận.

- Phạm vi tư liệu: chọn 1 bài thơ Nôm của Hồ Xuân Hương.

2. Lập dàn ý

a. Mở bài: Dẫn dắt vào vấn đề tài năng sử dụng ngôn ngữ dân tộc của Hồ Xuân Hương.

b. Thân bài:

- Giải thích: thế nào là ngôn ngữ dân tộc.

- Biểu hiện của tài năng sử dụng ngôn ngữ dân tộc qua bài thơ Tự tình II:

    + Sử dụng văn tự Nôm.

    + Sử dụng các từ ngữ thuần Việt đắc dụng.

    + Sử dụng hình thức đảo trật tự từ trong câu.

c. Kết bài: Khẳng định tài năng và vị trí của HXH trong văn học trung đại.