Soạn Thao tác lập luận so sánh siêu ngắn

Câu 1 (trang 81 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Tác giả đã so sánh Bắc với Nam về các mặt:

- Giống: Đại Việt có tất cả các phương diện mà Trung Quốc có như văn hóa, lãnh thổ, phong tục, chính quyền, hào kiệt…

- Khác: 

  + Văn hóa (văn hóa đã lâu)

  + Lãnh thổ thì núi sông bờ cõi đã chia, phong tục cũng khác.

  + Chính quyền riêng với Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập, hào kiệt đời nào cũng có)

=> Những yếu tố này của riêng Đại Việt, không chung đụng với Trung Quốc.

Câu 2 (trang 81 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

- Từ sự so sánh đó, có thể kết luận Đại Việt là nước độc lập tự chủ, ngang hàng với Trung Quốc.

- Ý đồ thôn tính, muốn sáp nhập Đại Việt vào Trung Quốc là hoàn toàn trái đạo lí, chính nghĩa.

Câu 3 (trang 81 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Đoạn trích là đoạn so sánh mẫu mực, có sức thuyết phục lớn lao.