Thao tác lập luận bác bỏ

1. Khái niệm

- Bác bỏ là dung lí lẽ và chứng cứ để gạt bỏ những quan điểm, ý kiến sai lệch hoặc thiếu chính xác,…Từ đó, nêu ý kiến đúng của mình để thuyết phục người nghe (người đọc).

2. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận bác bỏ

- Mục đích: bác bỏ những quan điểm, ý kiến không đúng; bày tỏ và bênh vực những quan điểm, ý kiến đúng đắn.

- Để nghị luận thêm sâu sắc và giàu tính thuyết phục, cần phải biết bác bỏ, tức là dung các lí lẽ và dẫn chứng đúng đắn, khoa học để làm rõ những sai lầm, lệch lạc, thiếu khoa học của một ý kiến, quan điểm nào đó.

- Khi bác bỏ ý kiến, cần nắm chắc những sai lầm của họ, đưa ra các lĩ lẽ và bằng chứng thuyết phục với thái độ thẳng thắn nhưng cẩn trọng, có chừng mực, phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng tranh luận.

3. Cách bác bỏ

- Có thể bác bỏ một luận điểm, luận cứ hoặc cách lập luận bằng cách nêu tác hại, chỉ ra nguyên nhân hoặc phân tích những khía cạnh sai lệch, thiếu chính xác, … của luận điểm, luận cứ, lập luận ấy.

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!