Tiểu sử tóm tắt

I – MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Khái niệm

- Tiểu sử tóm tắt là văn bản thông tin một cách khách quan, trung thực những nét cơ bản về cuộc đời, sự nghiệp của một cá nhân.

Ví dụ: tiểu sử của nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động chính trị,..

2. Mục đích

- Tiểu sử tóm tắt nhằm mục đích giới thiệu cho người đọc, người nghe về cuộc đời, sự nghiệp, cống hiến của người được nói tới. Những hiểu biết đó giúp các nhà quản lí tìm hiểu, theo dõi và sắp xếp, phân công công việc hợp lí, hiệu quả và cũng giúp chúng ta trong việc lựa chọn bạn bè, giới thiệu cán bộ lãnh đạo

- Nắm được tiểu sử của nhà văn, nhà thơ, chúng ta sẽ có thêm cơ sở để hiểu đúng, hiểu sâu hơn sáng tác của họ.

3. Yêu cầu

- Thông tin đáp ứng một cách khách quan, chính xác về người được nói tới. Bản tiểu sử tóm tắt phải ghi cụ thể, chính xác những số liệu, mốc thời gian, thành tích, đóng góp nổi bật của người được giới thiệu trong lĩnh vực hoạt động đang được quan tâm.

- Nội dung và độ dài văn bản cần phù hợp với mục đích viết tiểu sử tóm tắt

- Văn phong bản tiểu sử tóm tắt cần cô đọng, trong sáng, không sử dụng các biện pháp tu từ.

II – CÁCH VIẾT TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Chọn tài liệu

- Yêu cầu của nội dung và các tài liệu sưu tầm: Chính xác, chân thực, đầy đủ,tiêu biểu.

- Đọc và tìm ý: Đọc và nắm được nội dung chính của tài liệu và sưu tập để tìm các ý chính của bản tiểu sử cần tóm tắt.

2. Viết tiểu sử tóm tắt

- Giới thiệu về nhân thân của người được giới thiệu: họ tên, năm sinh, quê quán, gia đình, học vấn.

- Hoạt động xã hội của người được giới thiệu làm gì, ở đâu,mối quan hệ với mọi người.

- Những đóng góp, những thành tích tiêu biểu của người được giới thiệu.

- Đánh giá chung về người được giới thiệu.