Tìm hiểu chung về Chiều tối

1. Tập thơ Nhật kí trong tù

* Hoàn cảnh sáng tác:

- Tháng 8/1942, với danh nghĩa là đại biểu của Việt Nam độc lập đồng minh và Phân bộ quốc tế phản xâm lược của Việt Nam, Hồ Chí Minh sang Trung Quốc để tranh thủ sự viện trợ của thế giới. Sau nửa tháng đi bộ, vừa đến Túc Vinh, tỉnh Quảng Tây, Người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam vô cớ. Trong suốt 13 tháng ở tù, tuy bị đầy ải vô cùng cực khổ nhưng Hồ Chí Minh vẫn làm thơ, sáng tác nên tập Nhật kí trong tù

- Tập thơ gồm 134 bài thơ, sáng tác bằng chữ Hán

- Tập thơ được dịch sang tiếng Việt và in lần đầu năm 1960

2. Bài thơ Chiều tối

a. Vị trí

- Chiều tối (Mộ) là bài thơ thứ 31 của tập thơ Nhật kí trong tù

b. Hoàn cảnh sáng tác

- Cảm hứng của bài thơ được gợi lên trên đường chuyển lao của Hồ Chí Minh từ Tĩnh Tây đến Thiên Bảo vào cuối thu năm 1942.

c. Bố cục

- Phần 1 (2 câu đầu): Bức tranh thiên nhiên

- Phần 2 (2 câu cuối): Bức tranh đời sống con người

3. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của bài thơ Chiều tối

a. Giá trị nội dung

- Tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, ý chí vượt lên hoàn cảnh khắc nghiệt của nhà thơ chiến sĩ Hồ Chí Minh. Dù hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu, nhà thơ vẫn luôn hướng về ánh sáng và sự sống.

b. Giá trị nghệ thuật

- Bút pháp tả cảnh ngụ tình vừa cổ điển vừa hiện đại.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!