Tìm hiểu chung về Lai Tân

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ, hoàn cảnh ra đời

- Trong cảnh tù đày, Hồ Chí Minh đã chứng kiến bao sự thật về xã hội Trung Quốc thời Tưởng Giới Thạch. Lai Tân là nơi mà Người đã đi qua trên con đường từ Thiên Giang đến Liễu Châu thuộc tỉnh Quảng Tây.

- Bài thơ thứ 97 trong tập Nhật kí trong tù

b. Bố cục:

- 3 câu đầu: Thực trạng thối nát của chính quyền ở Lai Tân

- Câu thơ cuối: Thái độ của tác giả

2. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

- Bản chất của cả chế độ xã hội dưới thời Tưởng Giới Thạch xấu xa đến mục nát vô cùng. Chất “thép” của bài thơ nhẹ nhàng mà quyết liệt.

b. Giá trị nghệ thuật

- Bài thơ in đậm bút pháp châm biếm thơ Hồ Chí Minh: Lời thơ ngắn gọn, súc tích nhưng đạt hiệu quả cao.

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!