Tìm hiểu chung về Về luân lí xã hội nước ta

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ - Hoàn cảnh sáng tác:

- Vị trí: “Về luân lí xã hội ở nước ta” nằm trong phần ba của bài “Đạo đức và luân lí Đông Tây”

- Hoàn cảnh sáng tác: 19-11-1925 tại Hội Thanh niên ở Sài Gòn

b. Nhan đề

- Nhan đề: do người biên soạn đặt

c. Mục đích sáng tác:

- Thực trạng nước ta không có luân lí xã hội.

- Hướng tới cải cách tư duy lối sống và đề cao tư tưởng đoàn kết vì sự tiến bộ của xã hội.

- Thể loại: đoạn trích Về luân lí xã hội ở nước ta được viết theo thể loại văn chính luận (bàn bạc, nghị luận về vấn đề chính trị - xã hội).

d. Bố cục: 3 phần

- Phần 1: (2 đoạn đầu) Quan điểm luân lí xã hội của tác giả.

- Phần 2: (6 đoạn tiếp) Nguyên nhân, thái độ tác giả.

- Phần 3: (còn lại) Giải pháp.

2. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

- Đoạn trích Về luân lí xã hội ở nước ta toát lên dũng khí của một người yêu nước: vạch trần thực trạng đen tối của xã hội, đề cao tư tưởng đoàn thể vì sự tiến bộ, hướng về một ngày mai tươi sáng của đất nước.

b. Giá trị nghệ thuật

- Phong cách chính luận độc đáo: Lúc từ tốn, mềm mỏng, lúc kiên quyết, đanh thép; lúc mạnh mẽ, lúc nhẹ nhàng mà đầy sức thuyết phục.

- Phong cách chính luận lập luận rõ ràng.

- Lý lẽ sắc bén.

- Dẫn chứng thuyết phục

Luyện bài tập vận dụng tại đây!