Tổng kết chương I - Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới

Luyện bài tập vận dụng tại đây!