Từ vựng – Cities of the future

1.city dweller  /ˈsɪti ˈdwelə(r)/ (n): người sống ở đô thị

- Many city dwellers live in rented apartments.

( Nhiều dân thành thị sống ở chung cư thuê.)

- The city dwellers are less exposed to the sun and mostly employed in services sector.

( Dân thành thị ít tiếp xúc với mặt trời hơn và hầu như được tuyển dụng trong ngành dịch vụ.)

2.detect  /dɪˈtekt/

(v): dò tìm, phát hiện

- The tests are designed to detect the disease early.

(Các xét nghiệm được thiết kế để phát hiện bệnh sớm.)

- Financial experts have detected signs that the economy is beginning to improve.

(Các chuyên gia tài chính đã phát hiện ra dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang bắt đầu cải thiện.)

3.infrastructure /ˈɪnfrəstrʌktʃə(r)/

(n): cơ sở hạ tầng

=> infrastructural /ˌɪn.frəˈstrʌk.tʃər.əl/ (adj): thuộc về hạ tầng

- The war has badly damaged the country's infrastructure.

(Cuộc chiến đã làm hỏng cơ sở hạ tầng của đất nước.)

- There are complex infrastructural challenges facing our country.

(Có những thách thức cơ sở hạ tầng phức tạp ở trước mặt đất nước chúng ta.)

4.inhabitant /ɪnˈhæbɪtənt/

(n): cư dân, người cư trú

- The Aborigines are the native inhabitants of Australia.

(Người thổ dân là những cư dân bản xứ của Úc.)

- The city of Ely has about 10,000 inhabitants.

(Thành phố Ely có khoảng 10.000 cư dân.)

5.liveable /ˈlɪvəbl/

(adj): sống được

- The place looks liveable in.

( Nơi này trông có vẻ như sống được.)

- It’s not the best kind of life, but it’s liveable.

(Đó không phải là loại cuộc sống tốt nhất, nhưng nó có thể sống được.)

6.optimistic /ˌɒptɪˈmɪstɪk/

(adj): lạc quan >< pessimistic /ˌpesɪˈmɪstɪk/ (adj): bi quan

- They are cautiously optimistic that the reforms will take place.

( Họ lạc quan rằng cải cách sẽ diễn ra.)

- They appeared surprisingly pessimistic about their chances of winning.

( Họ có vẻ bi quan về cơ hội chiến thắng.)

7.overcrowded /ˌəʊ.vəˈkraʊ.dɪd/

(adj): chật ních, quá đông đúc

 - The world market for telecommunications is already overcrowded with businesses.

( Thị trường viễn thông thế giới quá đông đúc với các doanh nghiệp.)

- Some estimates are that up to forty per cent of residents are living in overcrowded conditions.

( Một số người ước tính rằng 40% người dân đang sống trong tình trạng quá đông đúc.)

8.quality of life /ˈkwɒl.ə.ti əv laɪf/ : chất lượng cuộc sống

- Our quality of life improved tremendously once we finished paying for our kid’s college education.

( Chất lượng cuộc sống của chúng tôi đã cải thiện đáng kể sau khi chúng tôi đã hoàn hành đóng học phí đại học cho con mình.)

9.renewable /rɪˈnjuː.ə.bəl/

(adj): có thể tái tạo lại

- The renewable energy sources must eventually dominate world energy supply.

( Các nguồn năng lượng có thể tái tạo cuối cùng phải thống trị nguồn cung cấp năng lượng thế giới.)

- As fossil fuel reserves diminish, alternative renewable sources of energy will be needed to sustain economic growth.

( Khi dự trữ nhiên liệu hóa thạch giảm đi, các nguồn năng lượng tái tạo thay thế sẽ cần thiết để duy trì tăng trưởng kinh tế.)

10.sustainable /səˈsteɪ.nə.bəl/

(adj): có tính bền vững

- A large international meeting was held with the aim of promoting sustainable development in all countries.

( Một cuộc họp quốc tế lớn đã được tổ chức với mục đích thúc đẩy phát triển bền vững ở tất cả các quốc gia.)

- Marketing plays a key role in a company's plan for sustainable business development.

( Tiếp thị đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh doanh bền vững của công ty.)

11.upgrade /ʌpˈɡreɪd/

(v): nâng cấp

- They have not yet upgraded to fully digitial technology.

( Họ vẫn chưa nâng cấp công nghệ kỹ thuật số hoàn toàn.)

- You'll need to upgrade the memory if you want to run this program.

( Bạn cần nâng cấp bộ nhớ nếu bạn muốn vận hành chương trình này.)

12.urban /ˈɜː.bən/  

(adj): thuộc về đô thị

- The council is committed to a programme of urban regeneration.

( Hội đồng cam kết một chương trình tái sinh đô thị.)

- The speaker gave an interesting presentation on urban transport.

( Diễn giả đã đưa ra một bài thuyết trình thú vị về giao thông đô thị.)

13. urban planner /ˈɜː.bən ˈplæn.ər/ (n): người, chuyên gia quy hoạch đô thị 

- Most urban planners work full time during normal business hours, and some may work evenings or weekends to attend meetings with officials, planning commissions, and neighborhood groups.

Hầu hết các nhà quy hoạch đô thị làm việc toàn thời gian trong giờ làm việc bình thường và một số có thể làm việc vào các buổi tối hoặc cuối tuần để tham dự các cuộc họp với quan chức, các bộ kế hoạch và các nhóm có liên quan.)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!