Tương tác giữa hai dòng điện song song

Khi hai dòng điện song song, đặt cách nhau một khoảng r thì chúng tương tác từ với nhau

Lực từ có:

     - Điểm đặt: Đặt tại trung điểm của mỗi đoạn dây có chiều dài l

     - Hướng:

            + Hai dòng điện cùng chiều: hút nhau

            + Hai dòng điện ngược chiều: đẩy nhau

     - Độ lớn: \(F = {2.10^{ - 7}}\frac{{{I_1}{I_2}}}{r}l\)

Đặc biệt: Nếu tính \(\overrightarrow {{F_t}} \) trên một đơn vị của chiều dài:  \(F = {2.10^{ - 7}}\frac{{{I_1}{I_2}}}{r}\)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!