Vài nét về Nguyễn Công Trứ

1. Tiểu sử

- Nguyễn Công Trứ (1778-1858) hiệu là Ngộ Trai, người làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

- Nguyễn Công Trứ xuất thân trong mộ gia đình Nho học.

- Cuộc đời ông là những thăng trầm trong sự nghiệp:

     + Ông được thăng thưởng quan tước nhiều lần vì những thành tích, chiến công trong quân sự và kinh tế, tới chức thượng thư, tổng đốc

     + Nhưng cũng nhiều lần bị giáng phạt có lần còn bị giáng xuống làm lính thú,…

2. Sự nghiệp văn học

- Nguyễn Công Trứ sáng tác hầu hết bằng chữ Nôm.

- Ngoài ra còn có sáng tác bằng chữ Hán: khoảng 50 bài thơ và 60 ca trù và một bài phú nổi tiếng Hàn nho phong vị phú.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!