Vài nét về tác giả Ăng-ghen

1. Tiểu sử - Cuộc đời

- Ăng – ghen (1820 – 1895)

- Phri-đơ-rich Ăng-ghen sinh ở thành phố Barmen, tỉnh Rhein, Vương quốc Phổ trong một gia đình chủ xưởng dệt.

- Là nhà triết học, lí luận chính trị xuất sắc người Đức.

- Là nhà hoạt động cách mạng của phong trào Quốc tế cộng sản, người bạn thân thiết của Các Mác.

2. Sự nghiệp sáng tác

* Các tác phẩm chính:

- Những phác thảo phê phán môn kinh tế chính trị học.

- Cùng với Các Mác:

+ Gia đình thánh (2/1845);

+ Tuyên ngôn của Đảng cộng sản (1848);

+ Những yêu sách của Đảng cộng sản Đức (3/1848).

- Những năm cuối đời:

+ Nguồn gốc gia đình, Chế độ tư hữu và Nhà nước (1884),

+ Luivich Phoiơbach và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức (1866);

+ Biện chứng tự nhiên; Vấn đề nông dân ở Pháp và Đức (1894).

Luyện bài tập vận dụng tại đây!