Vài nét về tác giả Huy Cận

1. Tiểu sử, cuộc đời

- Huy Cận (1919 – 2005) tên khai sinh là Cù Huy Cận, quê ở làng Ân Phú, huyện Hương Sơn (nay là xã Đức Ân, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh).

- Thuở nhỏ, Huy Cận học ở quê, rồi vào Huế học đến hết trung học.

- Từ năm 1942, Huy Cận tích cực họạt động trong mặt trận Việt Minh.

- Sau Cách mạng tháng Tám, ông liên tục tham gia chính quyền cách mạng, giữ nhiều trọng trách khác nhau.

2. Sự nghiệp sáng tác

a. Tác phẩm chính:

- Huy Cận là một trong những tác giả xuất sắc của phong trào Thơ mới.

- Tác phẩm chính:

* Trước cách mạng:

+ Lửa thiêng (tập thơ đầu tay, sáng tác 1937 – 1940)

+ Kinh cầu tự (văn xuôi – 1942)

+ Vũ trụ ca (thơ, sáng tác khoảng 1940 - 1942)

* Sau cách mạng: Từ năm 1958, Huy Cận sáng tác dồi dào và có nhiều đổi mới, tìm thấy sự hòa quyện giữa con người và xã hội, tiêu biểu là các tập thơ:

+ Trời mỗi ngày lại sáng (1958)

+ Đất nở hoa (1960)

+ Bài thơ cuộc đời (1963)

+ Những năm sáu mươi (1968)

+ Chiến trường gần đến chiến trường xa (1973)

+ Ngày hằng sống, ngày hằng thơ (1975)

+ Hại lại gieo (1984)

+ Ta về với biển (1997)

b. Phong cách sáng tác:

- Huy Cận yêu thích thơ ca Việt Nam, thơ Đường và chịu nhiều ảnh hưởng của văn học Pháp.

- Thơ Huy Cận hàm súc, giàu chất suy tưởng, triết lí

=> Huy Cận là một trong những nhà thơ tiêu biểu của thơ ca Việt Nam hiện đại.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!