LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập phương trình dao động mạch LC (q - u - i) Lớp 12

NHẬN BIẾT (4%)

THÔNG HIỂU (7%)

VẬN DỤNG (89%)



  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện