LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập sự thay đổi chu kì con lắc đơn khi chịu thêm tác dụng của lực lạ - Lớp 12

VẬN DỤNG (100%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện