LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài toán liên quan đến điểm biểu diễn số phức thỏa mãn điều kiện cho trước - Lớp 12

NHẬN BIẾT (27%)

THÔNG HIỂU (30%)

VẬN DỤNG (42%)

VẬN DỤNG CAO (1%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện