LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 – 1953) Lớp 12

NHẬN BIẾT (32%)

THÔNG HIỂU (29%)

VẬN DỤNG (27%)

VẬN DỤNG CAO (13%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện