LUYỆN CHỦ ĐỀ Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật Lớp 12

NHẬN BIẾT (28%)

THÔNG HIỂU (50%)

VẬN DỤNG (22%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Trong các kiểu phân bố cá thể của quần thể sinh vật, phân bố đồng đều thường gặp khi