LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập: Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ (1969 – 1973) Lớp 12

NHẬN BIẾT (20%)

THÔNG HIỂU (32%)

VẬN DỤNG (32%)

VẬN DỤNG CAO (16%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện