LUYỆN CHỦ ĐỀ Đường tiệm cận của đồ thị hàm số và luyện tập Lớp 12

NHẬN BIẾT (8%)

THÔNG HIỂU (42%)

VẬN DỤNG (48%)

VẬN DỤNG CAO (2%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện