LUYỆN CHỦ ĐỀ Hệ tọa độ trong không gian (tọa độ véc tơ) Lớp 12

NHẬN BIẾT (43%)

THÔNG HIỂU (57%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện