LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70. Nguyên nhân tan rã của chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu Lớp 12

NHẬN BIẾT (36%)

THÔNG HIỂU (38%)

VẬN DỤNG (19%)

VẬN DỤNG CAO (7%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện