LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập lý thuyết về este (Đồng phân - Danh pháp - Tính chất vật lý) - Lớp 12

NHẬN BIẾT (36%)

THÔNG HIỂU (25%)

VẬN DỤNG (39%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện